Jak uzyskać odszkodowanie za represje wobec opozycji komunistycznej?

W 1991 roku weszła w życie ustawa, która pozwala ubiegać się osobom represjonowanym o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę, wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji sądu komunistycznego, który przykładowo skazywał te osoby na więzienie, internowanie czy też różnego rodzaju represje.

Naturalnie dotyczy to okresu z lat 1944-1989. W tym przypadku o odszkodowanie może ubiegać się wiele osób, które były związane z opozycją w czasie stanu wojennego, jak również osoby, które walczyły o wolny kraj zaraz po zakończeniu II wojny światowej.

Jak uzyskać odszkodowanie za represje wobec opozycji komunistycznej?

Odszkodowanie dla osób represjonowanych przez aparat komunistyczny

Warto zwrócić uwagę, iż często były to także represje ze strony ZSRR, które trwały głównie od roku 1944, czyli wkroczenia wojsk radzieckich do Polski, do śmierci Józefa Stalina w 1953 roku, były to dość silne represje dla działaczy niepodległościowych. Oczywiście osoby te mogą obecnie ubiegać się o zadośćuczynienie ze strony Skarbu Państwa. Naturalnie wszystkie koszty sądowe ponoszone są przez Państwo Polskie, tak samo jak koszt postępowania w sprawach objętych ustawą z tytułu ustanowienia pełnomocnika także ponosi Skarb Państwa.

Sąd przyzna zadośćuczynienie za szkodę i krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania decyzji, w tym przypadku oznacza to, iż o odszkodowanie mogą ubiegać się także osoby, które zostały skazane, jednak wobec których nie została zastosowana przykładowo kara więzienia, czy też inne formy kary. Warto zwrócić uwagę, iż i w tym przypadku przysługuje także zwrot mienia, które przypadło w wyniku konfiskaty na podstawie orzeczenia na rzecz Skarbu Państwa. Obecnie żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym w terminie do 10 lat od uprawomocnienia uchylenia orzeczenia wydanego przez państwo komunistyczne.

Oczywiście odszkodowanie dla osób represjonowanych będzie zależało od represji, jakie były zastosowane wobec osoby w opozycji. Należy zwrócić uwagę, iż wielkość odszkodowania może zależeć przykładowo od czasu zastosowania ograniczenia wolności poprzez karę więzienia lub też internowania, w tym wypadku powinniśmy w ciągu 10 lat od uprawomocnienia się wyroku zgłosić się w sądzie okręgowym z odpowiednim wnioskiem.