Pracownicze prawo do urlopu

W naszym kraju pracownik ma prawo do płatnego urlopu, nabywa go w czasie stażu pracy. Ogólnie jeżeli pracujemy dłużej zyskujemy prawo do dłuższego urlopu.

Dodatkowo można nabyć także prawa do urlopu z różnych przyczyn, można nabyć przykładowo prawo do urlopu macierzyńskiego wiąże się z urodzeniem dziecka w trakcie stosunku pracy niezależnie od stażu pracy pracownika u pracodawcy. Urlop macierzyński to prawo, z którego można skorzystać wyłącznie w naturze. Pracownica ma prawo do 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po urodzeniu jednego dziecka. Urlop ten ulega proporcjonalnemu wydłużeniu w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Pracownica może wykorzystać nie więcej niż sześć tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Dodatkowy 32 tygodniowy urlop rodzicielski skutkujący w całości 52-tygodniowym urlopem związanym z porodem może zostać przyznany każdemu z rodziców. Co do zasady rodzic przebywający na urlopie rodzicielskim otrzyma 60% swojego zasiłku podstawowego. Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie pracownica może zrzec się prawa do pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

W takim przypadku pozostały, niewykorzystany czas urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek.

Dodatkowo pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby lub izolacji spowodowanej chorobą zaraźliwą, trwający łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat łącznie do do 14 dni w roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do 80% swojego wynagrodzenia. W przypadku choroby w ciąży, pracownica zachowuje prawo do 100% swojego wynagrodzenia. Jeżeli okres niezdolności do pracy trwał dłużej, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Prawo pracy nie zawsze jest zrozumiałe dlatego też czasem potrzebny będzie prawnik prawo pracy.